Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozások adóelőleg-mérséklésének lehetőségéről

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis-és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1%, a Piliscsabán alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték 1,85% helyett.

A mikro-, kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó- adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak a fenti lehetőséggel.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó-és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó-és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Piliscsaba Város Önkormányzatának adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Az adóelőleg felezésének lehetősége akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára

1. nyilatkozik arról, hogy:

  1. mikro-, kis-és középvállalkozásnak minősül,
  2. az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és
  3. 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá

2. ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti a telephelyének címét.

Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro-vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

Felhívom szíves figyelmét, hogy ha a fenti kritériumoknak megfelelő adózó nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt időpontig - 2021. február 25-ig -, úgy nem élhet a csökkentett összegű előlegfizetés lehetőségével, azaz ő – előleg mérséklés hiányában (Art. 69. §) – csak a 2021.évi HIPA bevallás benyújtást követően (2022. május 31.) igényelheti vissza az adóelőleg-különbözetet.